සමාජ

google එකේ gay sex සොයා බස්නාහිර පළාත සහ ගම්පහ නගරය පළමු තැනට

2017 ජූලි මාසයේ සිට 2018 ජූලි මාසය දක්වා, ශ්‍රී ලංකාවේ google සෙවුමෙන් gay වචනය වැඩිපුරම search කරලා තියෙන්නේ බස්නාහිර පලාතෙන්.
දෙවන හා තෙවන ස්ථානය හිමිකරගන්නා පළාත් වන්නේ වයඹ සහ උතුරුමැද පළාතයි.

පසුගිය වසර පහ තුළත් බස්නාහිර පළාත අංක එකට පැමිණිලා තියෙනවා වගේම පිලිවෙලින් සබරගමුව සහ දකුණු පළාත දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ස්ථාන වලට පැමිණිලා තියෙනවා. ඒ වගේම එම වසර පහ තුළ gay වචනය වැඩිපුරම සොයා තිබෙන්නේ ගම්පහ නගරය ආශ්‍රිතවයි.

google trends සේවාව ආරම්භ වුනු 2004 වසරේ සිටම මේ දක්වා සමස්ථ ප්‍රතිඵලයේ සඳහන් වන ආකාරයට gampaha නගරය ආශ්‍රිතව වැඩිපුරම gay යන වචනය සොයා තිබෙනවා.


2017 ජූලි මාසයේ සිට 2018 ජූලි මාසය දක්වා gay වචනය සෙවීමේ සමස්ථ ප්‍රතිඵලය (ප්‍රතිශතයක් ලෙස)


 

2004 වසරේ සිට මේ දක්වා නගර ආශ්‍රිතව gay වචනය සෙවීමේ සමස්ථ ප්‍රතිඵලය (ප්‍රතිශතයක් ලෙස)

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 4 =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close