සමාජ

ලෙස්බියන් සොයා ලෝකයෙන්ම ලංකාව තුන්වන තැන හිමි කරගනියි

2004 වසරේ සිට 2018 ජූලි මාසය දක්වා, ලෝකයෙන්ම තුන්වැනි තැනට google සෙවුමෙන් lesbian වචනය search කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන්. පළවැනි සහ දෙවැනි තැනට තියෙන්නේ Trinidad සහ Jamaica යන රටවල්.

ඒ කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව තුළ google සෙවුමෙන් lesbian වචනය වැඩිපුරම search කරලා තියෙන්නේ බස්නාහිර පලාතෙන්. ඒ වගේම එම දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පහ නගරයෙන් වැඩිම සෙවුම් කර ඇති නගරය ලෙස google trends සේවාව විසින් දක්ත ඉදිරිපත් කරනවා.

2004 වසරේ google trends සේවාව ආරම්භ වූ දා සිට මේ වන තෙක් ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිශතයක් ලෙස පහත දැක්වෙනවා.


 

2004 සිට මේ දක්වා lesbian සොයා ඇති රටවල් 


 

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වැඩිපුරම lesbian සොයා ඇති දිස්ත්‍රික්ක 05


 

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුරම lesbian සෙවූ නගර 05 

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close