වීඩියෝ

ලෝකයේ පළමු ‘වැඩිහිටියන්ට පමණයි’ චිත්‍රපටය

වැඩිහිටියන්ට පමණයි චිත්‍රපට ලෝකයේ ඕනෑ තරම් බිහිවෙලා තියෙනවා. ඒත් මේ තියෙන්නේ ලෝකයේ ප්‍රථම වැඩිහිටියන්ට පමණයි ලේබලයෙන් පැමිණි චිත්‍රපටය. චිත්‍රපටයේ නම After the Ball. එය තිරගත වුනු වර්ෂය 1897. මේ තියෙන්නේ ඒ චිත්‍රපටයේ කුඩා කොටසක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =

Back to top button
Close