දැනුම

ශිෂ්ණය විශාල කර ගැනීම

සිරුරේ ටෙස්‌ටෙස්‌ටරෝන් හෝමෝනයේ වෙනස්‌කමක්‌ පැවතීම යන රෝග තත්ත්වය නොමැති නම් නිරෝගී අයකුට ඖෂධ මගින් ශිෂ්ණය වර්ධනය කරගත නොහැකිය. ශිෂ්ණය කුඩාව පැවතීම ලෙස වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව හඳුන්වන්නේ Micro Penis නමැති රෝග තත්ත්වයේදීය. එවැනි අවස්‌ථාවක සැත්කමක්‌ මගින් ශිෂ්ණය යම් ප්‍රමාණයකට වර්ධනය කළ හැකිය. විවිධ ඖෂධ මගින් සහ උපකරණ මගින් ශිෂ්ණය වර්ධනය කළ හැකි බවට ප්‍රචාරය වුවත් එහි විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කළ සාධක නොමැත.

Tags

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − twelve =

සබැඳි ලිපි

Back to top button
Close