ඔබගේ ගැටළුව හෝ අදහස අපට කියන්න

ලිංගික ගැටළුවක් හෝ ලිංගික අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව ඕනෑම දෙයක් අප සමඟ ඔබට සාකච්ඡා කළ හැකියි.

ඔබට ඇත්තේ ලිංගික ගැටළුවක් නම් ඒ සම්බන්ධව සිටින වෛද්‍යවරුන්ගේ සහය ඇතිව ඔබට පිළිතුරු ලබාදීමට අප සූදානම්. එම අවස්ථා වලදී ඔබගේ රහස්‍ය භාවය සියයට සියයක්ම ආරක්ෂා කිරීමට අප බැඳී සිටිමු. එමෙන්ම එවැනි ගැටළුවක් විමසීමේදී ඔබගේ අනන්න්‍යතාවය අපට අවශ්‍ය වන්නේ නැත

අප ඔබට පිළිතුරු සපයන්නේ ඔබගේ Email එකට බැවින්, Email එක නිවැරදි ලෙස ඇතුලත් කිරීමට වග බලා ගන්න.

තවද ගැටළු වලට අමතරව මේ හරහා ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා සියල්ලක්ම අපට පැවසීමට ඔබට සම්පුර්ණ නිදහස ඇත.

නමුත් ඒ සියලුම අවස්ථාවන්හීදී මනුෂ්‍යත්වය මෙන්ම ඔබගේ විනයද රැකගෙන සදාචාරාත්මක ලෙස අප හා සංවාද කරාවි යයි අප බලාපොරොත්තු වන්නෙමු….

ඉතින් මේ ඔබගේ අවකාශයයි….

පහත form එක සම්පුර්ණ කර Submit කරන්න